podcast-fozudaoyin-hsuanhua-s5

佛祖道影白話解5 – 南嶽法系3 – 宣化上人講述

  • EP03: 六十八世破山通明禪師

    宣化上人講於1984年12月25日 師。西蜀蹇氏子。閱誌公勸世歌。不覺墮淚如雨。住破頭山三年。一日崖上經行。不見有身心世界。偶失步墮崖下。損足。大悟。遂參雲門湛然和尚。復參天童悟老人。得旨。歸蜀。大闡玄化。 贊曰懸崖撒手 拾得龜毛 深入太白 鳳舞丹霄迴途西蜀 白棒一條 宗風丕震 濟水滔滔 或說偈曰(1984年12月25日‧宣公上人作) 一心不亂為參禪 身口意業盡除蠲失足墬崖千古覺 舉手加額萬劫超湛然圓悟同印證 雲門天童各求學通明大道化羣品 破山有木產旃檀 《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm 更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示法界佛教總會中文網http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

  • EP01: 六十八世本安無心禪師

    宣化上人講於1984年12月20日 師。湖南平江舒氏子。隨母之燕。年十六。於法海寺。披緇圓具。究心宗乘。乆依南明廣。於言下密契。與妙峰友善。萬曆已丑。詔賜紫衣。慈聖太后懿旨。命師與妙峰同送龍藏至雞足華嚴。眾因迎師駐錫大覺寺。於時滇南祖道。稱極盛焉。 贊曰黃卷赤軸 光被南天 蠻夷同慶 至化無邊紅波浩渺 雞足峰前 面目現在 倒卻剎竿 或說偈曰(1984年12月20日‧宣公上人作) 南天北天東西天 上下六方諸聖賢慈悲普度倡教化 喜捨兼施攝有緣護送龍藏興正法 保持虎丘生公言歸去來兮無心士 遊戲三昧映寒泉 《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm 更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示法界佛教總會中文網http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html