Post Title

为离开不可言之苦,为了尊重灵性与人格,决定修习不净观,古人言道“人想死亡日,欲火顿清凉。愚人若闻此,愁眉叹不祥。究竟百年后,同入烬毁场。菩萨九想观,苦海大津梁”
《安士全书之欲海回狂》有言:世间苦恼事,皆从爱欲生。爱心不能断,对色已销魂。水从骨内出,火自眼中腾。心雄胆已泼,业重障还深。平时顾礼义,或复爱声名。到此霎时间,廉耻安足论。鬼神且不畏,名教岂能绳。茫茫一浊世,狱讼渐繁兴。圣贤垂训戒,纸上亦空存。幸有如来教,大开甘露门。示以不净观,欲火化为冰。纵有天仙女,还同癞乞形。何况凡间妇,本是革囊成。不用谈因果,不用设严刑。见此众秽具,淫魔不敢争。此观得成就,拔去爱淫根。我从昔年来,亦复似摩登。多方用强制,对境还复萌。作此观想后,欲念顿然轻。今日稍觉悟,归戴大慈尊。誓于未来世,扫尽魔王军。分身无量刹,普利诸有情。冰庵张夫子,诲我尝谆谆。其言修观法,譬之学庖丁。疱丁技成后,不见全牛身。用刀十九载,犹如新发硎。我此降魔剑,百炼已成金。斩尽妖容鬼,目内无全人。西施接膝坐,唯见骨缠筋。三十六种物,色秽气膻腥。坐怀即是乱,不复慕展禽〖展禽,即柳下惠〗。爰述为俚句,朴陋不堪吟。但使文义畅,牧竖亦能听。听后转相化,永断爱河津。法轮时时转,浊世皎然清。
如果有人需要不净观资料(我收集并加工了一些法医图鉴,但是注意,我们对死去的这些人,应该尊敬,祂们是学习不净观的老师,此外,我在观看这些图片时,会念《大佛顶楞严神咒》,还有,请常念“恭敬观世音菩萨”多念“广大圆满无碍大悲心陀罗尼神妙章句”,多多读佛经,圣经,圣贤书,让自己的人生变得有意义,这对我们非常重要,还有,向广袤无垠的宇宙,一重一重的辉耀的星空,不思议的法性探索),请下载百度网盘并点击通过百度网盘分享的文件:敬警
链接:https://pan.baidu.com/s/1F6RC2-FcW2286vGVz2zuCw?pwd=r4bt 
提取码:r4bt
复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」

Comments Off on Post Title