EP8-12: 七十一世孤崖淨聰禪師

宣化上人講於1984年7月22日

師。湖廣德安府人。久依黃檗雲門。復參瑞白和尚於紹興戒珠寺。拔為第二座。一日。瑞示眾曰。無垢世界因甚又要打造浴堂。師曰。若不打造怎顯無垢。瑞曰。誰不識汝是西堂師。拂袖而出。遂付以衣拂。師中興洞山。道震海內。江西之民皆稱洞山古佛再來。新豐一曲。唱高和寡。順治丁亥三月示寂。墖於金牛峯下。

贊曰
璞玉蘊石 玄珠韜光 入弁山室 乃不囊藏
再來古佛 海內稱揚 新豐一曲 重震西江

或說偈曰 ◎一九八五年七月廿二日 ‧宣公上人作
韜光晦迹戒珠堂 善價待估非蘊藏
身爲西座化東土 心無垢染卽清涼
洞山血脈流海內 孤崖峰頂澤萬方
大聖出興利羣品 曲高和寡天地長

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP8-12: 七十一世孤崖淨聰禪師