EP8-02: 七十世石雨明方禪師

宣化上人講於1984年6月26日

師。生嘉興武塘陳氏。初閱楞嚴。如汝文殊處。身心世界。打成一片。後值雲門上堂曰。放下著。師慶快。呈偈。會得竿頭舒卷意。放生原是釣來魚。門加呵斥。適僧舉大慧剝荔枝話。師聞大悟。自是機鋒迅捷。門付之以偈。崇禎辛未。出住象田。次主顯聖。禹航。寶壽。雪峰。長慶。坐十餘大剎。順治丁亥結冬。佛日。忽語眾曰。世界勿寧。不如歸去好。越明正初三。上堂諄諄告別。七日上龍門。八日坐脫。闍維數珠。牙齒不壞。建墖龍門。

贊曰
無二文殊 打成一片 卸却汗衫 竿頭轉變
海口航舌 荔枝生嚥 優鉢羅華 千年一現

或說偈曰 ◎一九八五年六月廿六日‧宣公上人作
妙湛總持楞嚴王 天魔外道皆遠颺
魑魅魍魎生怖畏 牛鬼蛇神難遁藏
無量賢聖從此出 有限壽命自茲長
石雨明證好榜樣 千載一逢最吉祥

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP8-02: 七十世石雨明方禪師