EP8-01: 七十世瑞白明雪禪師

宣化上人講於1984年6月23日

師。生桐城楊氏。參雲門。門問。向來作什麼。師對。持毘舍偈。門曰。四大是假。妄心是空。阿誰拖你死尸來。師良久。門舉斬貓話。師當下知有。拋出蒲團。曰。一語下徐州。尋侍門於橋上。門曰。溪水潺潺。汝試道看。師曰。敲空有響。擊木無聲。門喜。越六日。聞鐘大徹。自是機辨杰出。門付囑。門逝。師繼主顯聖。崇禎庚午。開湖州弁山。古龍華。凡八坐道場。辛巳三月望。命侍僧扶入龕。書偈。以手招眾。眾前。師已逝矣。塔全身於龍華。

贊曰
大匠迭興 昬衢日曉 父子機投 金獅震吼
正中妙葉 法潤枯槁 瞻之仰之 堂堂師表

或說偈曰 ◎一九八五年六月廿三日‧宣公上人作
瑞雪飄飄潔而白 一切衆生歸去來
四大假合誰爲主 萬慮皆空我快哉
拖屍行走無覺者 念佛求生有蓮臺
敲響擊聲入三昧 胎卵濕化莫發呆

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP8-01: 七十世瑞白明雪禪師