EP7-32: 六十七世蘊空嘗忠禪師

宣化上人講於1984年6月7日

師。參小山書公於少林。值山外出。師迎而問曰。達磨面壁石何在。山指曰。嗚。那青青黯黯處。師曰。指東話西作麼。曰。杜撰禪和。如麻似粟。師曰。者漢在者裏擬魔魅人。那山便打。師服勤三載。受囑後還旴隱從姑山。日唯趺坐。由此縛茆。廩山二十年。不與世接。萬曆戊子。忽告眾曰。我有件要了底事。汝等須知。乃豎拳曰。會麼。眾無對。復揮案一下。曰。吽吽。為汝了去。遂趨寂。墖於本山之麓。壽七十五。

贊曰
捏不成團 撲亦不碎 面壁石開 何處藏諱
宗鏡光飛 照徹魔魅 洞水翻波 夾路夾帶

或說偈曰 ◎一九八五年六月七日‧宣公上人作
無理取鬧問石頭 指東話西沒來由
冒充開悟如麻葦 假借魔魅惑人籌
打破癡網心意識 恢復智炬聖賢流
洞水翻波莫能禦 夾路夾帶俱奔修

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP7-32: 六十七世蘊空嘗忠禪師