EP7-29: 六十五世月舟文載禪師

宣化上人講於1984年5月31日

師。生蔚州廣寧王氏。因閱萬松拈古。至歸來背父之語。面墻久之。忽有省。參無方。便問。承師有言。當人一著。非假外來。直須向自己胸襟迸出。語未絕。方劈面便掌。師驚悟。偈曰。劈面攔腮。電光石火。立命安身絕影踪。臘月蓮花開朵朵。正德改元。奉勅住少林。參徒雲集。說法無虛日。嘉靖甲申。師年七十餘。遂結廬投老於三十六峰。

贊曰
青天霹靂 一掌攔腮 燈籠發笑 露柱懷胎
雲清日杲 火猛蓮開 心光透處 海竭山摧

或說偈曰 ◎一九八五年五月卅一日‧宣公上人作
晴天霹靂斷疑根 一掌攔腮了死生
燈籠發笑未曾有 露柱懷胎少日星
火猛蓮開絕方便 水深舟行文載擎
心光透處離罣礙 海竭山摧達廣寧

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP7-29: 六十五世月舟文載禪師