EP7-27: 六十三世俱空契斌禪師

宣化上人講於1984年5月24日

師。生亳邑王氏。參凝然。求示心要。然曰。向達磨未來時道一句看。師無對。久之。覩秦封槐忽悟。呈方丈。然一見便曰。契斌參得禪也。師便喝。然曰。作麽。師曰。和尚何得贓誣人。又問。趙州勘婆。敗闕在甚麼處。師曰。一對無孔錘。曰。趙州意作麼生。師曰。荊棘林中。重加陷穽。曰。石頭道。書亦不通。信亦不達。是何意旨。師曰。千里同風。曰。青原垂足又作麼生。師曰。禍事禍事。然曰。洞上一宗在汝躬矣。景泰壬申示寂。墖少林。

贊曰
無孔鐵錘 當面一擲 書信不通 崑崙倒置
秦槐雲封 熊峰雨滴 石頭滑路 重栽荊棘

或說偈曰 ◎一九八五年五月廿四日‧宣公上人作
過去未來及現在 達摩面壁無足怪
離言說相何可道 不立文字祗空白
參得禪時贜誣起 悟透性具放開懷
青原垂足惹禍事 子孫萬代坐蓮臺

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP7-27: 六十三世俱空契斌禪師