EP7-26: 六十二世凝然了改禪師

宣化上人講於1984年5月23日

師。生嵩陽金店任氏。參松庭。庭舉月印示眾。路逢死蛇莫打殺。無底籃兒盛將歸。與麼說話。若是鹵莽禪和。者裏如何透得。師曰。者箇是背觸。不得底意麼。曰。笑破山僧口。師罔措。庭曰。你在鬼窟裏討甚麼盌。師愈不安。一日。庭上堂曰。一言逈脫獨拔。當時師乃大悟。洪武庚午。出世祖庭。永樂辛丑。無恙。忽集眾敘別。說偈曰。行年八十七。相違在今夕。撒手威音前。金烏呌天碧。偈畢。儼然而寂。

贊曰
觸背俱非 佛祖倒跨 直下會去 早涉周遮
松庭月冷 獅子爪牙 正偏互錯 雪裏藏鴉

或說偈曰 ◎一九八五年五月廿三日‧宣公上人作
松庭月冷夜寒涼 門墻高峻莫商量
折攝二則方便用 恩威並運巧妙詳
鬼窟尋寶空費力 火宅茍安甚勉強
逈脫根塵無所住 逍遙自在歸故鄉

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP7-26: 六十二世凝然了改禪師