EP7-20: 五十六世萬松行秀禪師

宣化上人講於1984年5月10日

師。生河內蔡氏。參勝默。看長沙轉自己話。無入。默曰。我只願你遲會。師忽有省。復看玄沙未徹語。參雪巖。偶見雞飛鳴。乃大悟。巖付衣。偈勉以流通大法。自是兩河三晉。咸仰師名。始住淨土。次遷萬壽。金章宗癸丑。迎入禁庭。躬自問法。賜錦袈裟。丁巳。詔住仰山。元太宗二年。復奉勅主萬壽。師博覽羣書。內外無不貫徹。三閱大藏。法錄若干行世。元定宗元年丙午夏。書偈而逝。荼毗。舍利無數。門人分墖供養。

贊曰
跨岑大蟲 鞭玄沙虎 撲地雞飛 無容犯忤
枯木龍吟 丹霄鳳舞 無影林中 春光徧普

或說偈曰 ◎一九八五年五月十日‧宣公上人作
汝問自己作什麼 我無語言修多羅
雞飛狗走皆妙諦 魚躍龍隱顯靈活
博洽貫通明大道 精研細究悟摩訶
萬松林中產樑棟 佛光普照阿彌陀

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP7-20: 五十六世萬松行秀禪師