EP7-07: 四十七世寶林文慧禪師

宣化上人講於1984年4月11日

師。乃婺州智者嗣如禪師法嗣也。無語句機緣。祥符良慶禪師。宣化德濟禪師。皆師之法嗣。

贊曰
至言無說 至德無功 聞聞不聞 口信耳充
寂而常照 法眼圓通 寶林葉落 凋樹焦桐

或說偈曰 ◎一九八五年四月十一日‧宣公上人作
成住壞空頹復興 聖者應世覺有情
離言說相顯真實 關是非門慶昇平
祥符良慶源流遠 宣化德濟甘露深
寶林枝榮開新運 南華曹溪爍古今

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP7-07: 四十七世寶林文慧禪師