EP6-35: 四十四世雲居道齊禪師

宣化上人講於1984年3月20日

師。洪州金氏子。徧歷禪會。學心未息。後遇法燈禪師。機緣頓契。有頌曰。接物利生絕妙。外主終是不肖。他家自有兒孫。將來用得恰好。師謂門弟子曰。達磨(摩)言。此方經唯楞伽可以印心。吾讀此經。偈云。諸法無法體。而說唯是心。不見於自心。而起於分別。可謂大慈悲父。如實極譚。僧問。如何是佛。師曰。汝是阿誰。師在東禪。雙林。雲居三處住持。著語要搜玄。 古代別等集。盛行於世。

贊曰

如何是佛 汝是阿誰 心不見心 何處分離
外生不肖 吾道無兒 古代別 大慈大悲

或說偈曰 ◎一九八五年三月廿日‧宣公上人作
雲居巖峻師子棲 龍象代興在江西
道公法筵化緇素 燈明古今燭幽虛
楞伽印心開正眼 般若離相度癡愚
慈悲喜捨四無量 此界他方總皈依

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP6-35: 四十四世雲居道齊禪師