EP6-32: 四十四世天衣義懷禪師

宣化上人講於1984年11月28日

師。溫州永嘉樂清陳氏子。參明覺。明曰。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。師擬議。明打出。如是者數四。尋為水頭。因汲水折擔忽悟。呈偈曰。一二三四五六七。萬仞峰頭獨足立。驪龍頷下奪明珠。一言勘破維摩詰。明聞之。拊几稱善。後七坐道場。化行海內。師示寂時。門人才問。如何是畢竟事。豎拳示之。遂寢。推枕而寂。塔全身寺東。崇寧中諡振宗禪師。

贊曰
擔水不易 折擔猶難 奪得明珠 任運走盤
萬峰踏斷 豎起剎竿 舟行陸地 匝匝波瀾

或說偈曰 ◎一九八四年十一月廿八日‧宣公上人作
這樣那樣總不傳 當頭棒喝破疑團
呈偈奪珠露端倪 微言道出古今玄
門人請問畢竟義 尊者豎拳示妙機
無疾而逝吉祥臥 頓悟了脫生死關

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP6-32: 四十四世天衣義懷禪師