EP6-28: 四十三世雪竇重顯禪師

宣化上人講於1984年6月9日

師。遂寧府李氏子。初經講席。究理窮玄。詰問鋒馳。機辯無敵。參智門。問曰。不起一念。云何有過。門召師近前。師纔近前。門以拂子驀口打。師擬開口。門又打。師豁然開悟。初住翠峰。後住雪竇。僧問。如何是諸佛本源。師曰。千峰寒色。曰。未審向上更有事也無。師曰。雨滴巖花。七月七日。盥沐攝衣。北首而逝。塔全身於寺之西塢。賜號明覺大師。

贊曰
不起一念 滿目埃塵 驀然便摵 寒谷生春
當陽迸出 沒量大人 洞庭秋月 孤朗如銀

或說偈曰 ◎一九八四年六月九日‧宣公上人作
機鋒敏銳辯無敵 不起一念何有失
召來便打難開口 擬議即非了諸疑
千峰寒色絕情思 萬點巖花雨後滋
洞庭秋月孤朗照 亘古出類丈夫奇

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP6-28: 四十三世雪竇重顯禪師