EP6-24: 四十二世梁山緣觀禪師

宣化上人講於1984年5月29日

師。住朗州梁山。不委族姓。嘗有上堂曰。垂絲千尺。意在深潭。一句橫空。白雲自異。孤舟獨棹。不犯清波。海上橫行。罕逢明鑒。僧問。師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師曰。龍生龍子。鳳生鳳兒。

贊曰
描亦不成 畫亦不就 緩若雷霆 疾如川溜
倒卷洞簾 橫拈北斗 一曲無生 波斯演咒

或說偈曰 ◎一九八四年五月廿九日‧宣公上人作
曲高和寡少知音 踽踽涼涼受苦辛
一句橫空白雲異 孤舟獨棹清波平
緇門龍象大法將 教海麟鳳老僧尊
北辰正位眾星拱 如如朗朗照古今

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP6-24: 四十二世梁山緣觀禪師