EP6-14: 四十世同安道丕禪師

宣化上人講於1984年3月1日

師。開法洪州棲鳳山同安寺。不知何許人。因僧問。如何是和尚家風。師曰。金雞抱子歸霄漢。玉兔懷胎入紫微。曰。忽遇客來。將何抵待。師曰。金果早朝猿摘去。玉花晚後鳳銜歸。示寂。墖於本山寺前里許。

贊曰
玉兔懷胎 家風毓秀 尊貴不居 階級何有
千聖罔通 萬機莫遘 棲鳳綱宗 貽先祐後

或說偈曰 ◎一九八四年三月一日‧宣公上人作
禪師未知何許人 同安演教度迷津
家風金雞沖霄漢 宗旨玉兔至紫微
桃果猿摘解饑渴 杏花鳳銜除躁煩
承前啟後弘正法 攝凡歸聖入妙門

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP6-14: 四十世同安道丕禪師