EP6-12: 三十九世雲居道膺禪師

宣化上人講於1984年2月17日

師生幽州。玉田王氏。童丱出家。廿五成大僧。遊方參洞山。山每見其丰神天縱。機鋒卓絕。嘗贊曰。此子已後千人萬人把不住去在。一日山問。大闡提人作五逆罪。孝養何在。師曰。始成孝養。自爾。山許為室中領袖。師住持雲居三十年。道徧天下。眾至千五百人。南昌鍾王師尊之。願為世世師。唐天福二年壬戌正月三日。問侍者曰。今日是幾。對曰。初三。師曰。三十年後但云秪者是。乃端然告寂。諡弘覺禪師。圓寂之墖。。

贊曰
丰神天縱 氣志誠侃 青嶂雲籠 雪盛銀盌
大闡提人 始成孝養 玉轉珠廻 目機銖兩

或說偈曰 ◎一九八四年二月十七日‧宣公上人作
丰神天縱機鋒敏 折服外道歸正宗
大闡提人有佛性 小低頭者具善根
雲居駐錫化緇素 洪都鍾王願世親
卓然獨立風雨季 續祖衣鉢燈永明

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP6-12: 三十九世雲居道膺禪師