EP6-11: 三十九世巖頭全奯禪師

宣化上人講於1984年2月16日

師。泉州柯氏子。少禮青原誼公祝髮。往長安寶壽寺秉戒。後與雪峰。欽山為友。機用峻捷。謁仰山。參德山。執坐具上法堂瞻視。德曰。作麼。師便喝。德曰。老僧過在何處。師曰。兩重公案。翌日。德問曰。闍黎是新到否。師曰。是。德曰。甚處學得這虛頭來。曰。全奯終不自謾。德曰。他後不得孤負老僧。師住鄂州巖頭。值沙汰。乃於河邊作渡子。唐光啟間。寇至。索供無饋。遂剚刃焉。門人焚之。獲舍利四十九粒。建塔。諡清巖禪師。

贊曰
石裂崖崩 德嶠之令 師乃嗣之 如雷益迅
舞棹如龍 巖頭路峻 大噓一聲 聞者喪命

或說偈曰 ◎一九八四年二月十六日‧宣公上人作
親灸青原訪知識 求法忘勞念在茲
大吼喝斷生死路 長歌喚醒聾瞶癡
德山囑咐須善護 匪黨手刃戒自持
因緣果報應如是 全奯巖頭眾中師

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP6-11: 三十九世巖頭全奯禪師