EP6-01: 三十四祖青原行思禪師

宣化上人講於1984年1月9日

青原思祖。生吉州安成。劉姓。幼嵗出家。每羣居論道。祖唯默然。聞曹谿法席。乃往參禮。問。當何所務。即不落階級。曰。汝曾作甚麼來。祖曰。聖諦亦不為。曰。落何階級。祖曰。聖諦尚不為。何階之有。曹谿曰。如是如是。善自護持。即令首眾。嗣後又謂祖曰。汝宜分化一方。無滯於此。祖還本郡。剙青原靜居寺。說法三十餘載。開元十八年十一月十三日陞堂告眾。跏趺而逝。僖宗諡弘濟禪師。歸真之墖。

贊曰
聖諦不為 落何階級 火裏蓮花 雪中紅日
顯發大機 掀翻古轍 千古繩規 三宗祖鼻

或說偈曰 ◎一九八四年一月九日‧宣公上人作
大機大用大神通 聖諦不為有何宗
言語道斷忘階級 心行處滅泯西東
分化一方說法主 教導羣萌悟本空
千古繩規傳後世 如是我聞無相功

《再增訂佛祖道影─青原法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP6-01: 三十四祖青原行思禪師