EP28: 七十二世普荷擔當禪師

宣化上人講於1985年3月13日

師。雲南晉寧人。姓唐氏。俗名泰。字大來。身丁有明末造。以明經選。不赴國變。後禮無住老人祝髮。徧參吳越名宿。於湛然處發明大事。出世於雞足石鐘。滇南衲子浩然趨附。康熙癸丑冬。示微疾。趺坐書偈曰。天也破地也破。認著擔當便錯過。舌頭已斷誰敢坐。置筆而化。壽八十一。著有翛園橛庵二集。拈花頌百韻行世。

贊曰
山寒水涸 地老天荒 空劫前事 妙用無方
赤心片片 日月重光 一肩雲水 凜凜冰霜

或說偈曰(1985年3月13日‧宣公上人作)
忠心報國志清高 法門龍象品節超
人天師表雲來集 大地楷模雪飛飄
日月並明照千古 光輝如電透九霄
見賢思齊宜謹記 不讓前者即英豪

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP28: 七十二世普荷擔當禪師