EP13: 六十八世林野通奇禪師

宣化上人講於1985年1月18日

師。蜀之合陽金子沱蔡氏子。看一念未生前話。偶失足墜樓有省。參天童密雲和尚。值童上堂。師問。今日四海衲僧雲集。各各壁立千仞還許。諸人悟麼。童云。你還夢見麼。師云。悟尚不悟。夢箇甚麼。童打云。你即今是迷是悟。師云。學人不在迷悟裏。童云。打在甚麼處。師禮拜。童休去。開法棲真。塔於本寺。

贊曰
壁立千仞 是箇什麼 悟迷不涉 猶是周遮
薄施一拜 火裏蓮花 生涯別立 驗盡龍蛇

或說偈曰(1985年1月18日‧宣公上人作)
尋覓未生本來面 機熟墜樓變新天
無迷無悟無所事 有通有塞有爭端
打罵是誰皆幻化 毀譽非我盡空談
徹法底源飄然去 棲真火裏現白蓮

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP13: 六十八世林野通奇禪師