EP01: 六十八世本安無心禪師

宣化上人講於1984年12月20日

師。湖南平江舒氏子。隨母之燕。年十六。於法海寺。披緇圓具。究心宗乘。乆依南明廣。於言下密契。與妙峰友善。萬曆已丑。詔賜紫衣。慈聖太后懿旨。命師與妙峰同送龍藏至雞足華嚴。眾因迎師駐錫大覺寺。於時滇南祖道。稱極盛焉。

贊曰
黃卷赤軸 光被南天 蠻夷同慶 至化無邊
紅波浩渺 雞足峰前 面目現在 倒卻剎竿

或說偈曰(1984年12月20日‧宣公上人作)
南天北天東西天 上下六方諸聖賢
慈悲普度倡教化 喜捨兼施攝有緣
護送龍藏興正法 保持虎丘生公言
歸去來兮無心士 遊戲三昧映寒泉

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP01: 六十八世本安無心禪師