EP14: 五十七世無照玄鑑禪師

宣化上人講於1984年10月31日

師。滇之曲靖普魯吉人。父仕安寧。師乃誕焉。長依虎丘雲巖淨公剃染。與念庵為友。初習教觀。歎非究竟。歷參空庵一。高峰妙。契心印於中峰。峰命分講為第一座。未幾還滇。出世大華。大弘拈花之旨。終於大華。壽三十有七。塔於本山。

贊曰
祖意教意 不容擬議 鈍根阿師 草鞋空費
疏存德嶠 講弘良遂 法法無碍 光燭天地

或說偈曰(1984年10月31日‧宣公上人作)
普魯吉人籍雲南 法號玄鑑照中天
初習教觀難滿足 旋參靜慮悟源淵
分座講筵傳心印 總據大華弘祖弦
德之行流飛郵速 高山仰止水入川

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP14: 五十七世無照玄鑑禪師