EP09: 五十六世中峰明本禪師

宣化上人講於1984年10月4日

師。杭州錢塘孫氏子。觀流泉有省。詣高峰求證。峰打趁出。後民間官選童男女。師問峰曰。忽有人問和尚。討童男女時如何。峰曰。我但度竹篦子與他。師於言下。徹法源底。師辨才無礙。名聞九重。降香請法。道德尊隆。賜號普應國師。臨終說偈辭眾。墖全身於天目。

贊曰
覩水知源 逢橋拆路 運出家珍 大啟門戶
三昧辨才 如川競赴 聲動宸庭 為法檀度

或說偈曰(1984年10月4日‧宣公上人作)
杭州佛地產僧材 法門龍象源源來
觀泉流水求印證 見山長木造化開
童貞入道金剛體 豪傑出家大覺懷
天子請教修行路 老衲與他竹篦排

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP09: 五十六世中峰明本禪師