EP04: 五十四世雪巖祖欽禪師

宣化上人講於1984年9月20日

師。初參雙林遠。次參無準。準舉主人公話。便可蹦跳。舉衲僧巴鼻。佛祖爪牙。更無下口處。此病礙膺十年。後過育王。偶佛殿前行。忽然擡眸。見古柏觸著。向來所得境界。和底一時颺下。始見徑山老人立地處。正好三十拄杖。後出世潭州龍興。晚住袁州仰山。

贊曰
礙膺撲碎 古柏參天 徑山立處 好與三拳
中原坐斷 掃盡狼煙 太平無象 萬仞雪巖

或說偈曰(1984年9月20日‧宣公上人作)
雪巖寒冷少人居 流俗甚眾仁者稀
初參古宿同爐冶 淺識深智共天習
專心致志歸一處 風吹草動悟萬緒
竹瘦柏高各得所 鳶飛魚躍露禪機

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP04: 五十四世雪巖祖欽禪師