EP23: 四十三世興陽嗣鐸禪師

宣化上人講於1984年7月26日

師。乃蘄州三角山。志謙禪師法嗣也。僧問。佛教與眾生界。相去多少。師曰。道不得。僧曰。真個那。師曰。有些子。問。華蓋忽臨於寶座。師今何異鵲巢時。師曰。道不道。僧曰。師今底。師曰。輸汝一佛法。

贊曰
生佛何異 說道不得 輸汝些子 悔不緘默
白雪陽春 不論平仄 郢人失笑 捉賊捉賊

或說偈曰(1984年7月26日‧宣公上人作)
嗣鐸大德性活潑 觀機說教不說說
天雨寶華演妙諦 地湧金蓮唱玄歌
開口便錯輸佛法 舉念即乖落皮毛
失災捉賊誠戲論 松柏耐寒永弗凋

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP23: 四十三世興陽嗣鐸禪師