EP22: 四十三世汾陽善昭禪師

宣化上人講於1984年7月25日

師。姓俞。太原人。參知識七十一員。後到首山。問。百丈卷席。意旨如何。山曰。龍袖拂開全體現。師曰。師意如何。山曰。象王行處絕狐踪。師於言下大悟。曰。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。有問曰。見何道理。便爾自肯。師曰。正是我放身命處。後住汾州。蕪坐一榻。足不越閫者三十年。道俗同曰汾州。而不敢名。師令饌設。且俶裝。曰。吾先行矣。停箸而化。乃宋仁宗天聖元年。闍維收舍利起墖。

贊曰
兩彩一賽 卷百丈席 空界月圓 渾無蹤跡
七十餘人 胡餅呷汁 道大而光 澤流無息

或說偈曰(1984年7月25日‧宣公上人作)
遍遊宇內訪明師 擇善而從服膺之
龍袖揮開本來面 象鼻捲去狐踪跡
見何道理頗自信 放下身命是源基
停著坐化安然逝 碧潭空寂到曹溪

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP22: 四十三世汾陽善昭禪師