EP16: 四十世南院慧顒禪師

宣化上人講於1984年7月13日

師。河北人。上堂云。赤肉團上。壁立千仞。時有僧問。赤肉團上。壁立千仞。豈不是和尚道。師曰。是。僧便掀倒禪牀。師曰。汝看者瞎驢亂作。僧擬議。師便打趁。周太祖廣順二年壬子示寂。

贊曰
振濟北宗 秉殺活劍 體露堂堂 寒光烈燄
雨霽雲收 風行艸偃 面目現在 大哉南院

或說偈曰(1984年7月13日‧宣公上人作)
如臨深淵履薄冰 謹言慎行時惕驚
諸惡不作常克己 眾善奉持勿害人
功圓果滿成大道 福足慧具化坤乾
示寂無生非來去 南院宗風永留傳

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP16: 四十世南院慧顒禪師