EP15: 三十九世西塔光穆禪師

宣化上人講於1984年7月12日

師。乃仰山慧寂禪師法嗣。僧問。如何是正聞。師曰。不從耳入。曰。作麼生。師曰。還聞麼。問。祖意教意。是同是別。師曰。同別且置。汝道。瓶嘴裡甚麼物。出來入去。問。如何是西來意。師曰。汝無佛性。問。如何是頓。師作圓相示之。曰。如何是漸。師以手空中撥三下。

贊曰
溈仰紹襲 西塔特立 祖意教意 瓶嘴呼吸
若問正聞 不從耳入 圓相三撥 頓漸雅什

或說偈曰(1984年7月12日‧宣公上人作)
溈仰三祖手眼明 正聞非耳無字經
自性包羅虛空界 法身充滿宇宙中
理雖頓悟離階級 事須漸修入圓融
光穆禪師大宗匠 觀機逗教度眾靈

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP15: 三十九世西塔光穆禪師