EP11: 三十四世牛頭慧方禪師

宣化上人講於1981年9月26日

師。潤州延陵。濮氏子。投開善寺。 出家及進具。洞明經論。後謁巖禪師。諮詢祕要。巖審其根器。堪荷正法。示以心印。師豁然領悟。復付法法持禪師。隱居茅山。將入滅。見五百許眾。髻髮後垂。如菩薩狀。各持旛華。云。請法師講。又感山神現大蟒身。至庭前。如將泣別。唐天冊元年。八月一日示寂。山林變白。溪澗絕流。道俗哀慕。世壽六十有七。僧臘四十。

贊曰
一相無相,誰能思量 一身多身,萬物皆真
動也行雲出岫 靜也聲湛谷神 
赴機千江月 擬議便隔津

或說偈曰 (1981年9月26日‧宣公上人作)
堪為法器荷如來 豁然開悟嘆奇哉
隱居巖穴將入滅 頓見聖眾現靈台
山神化蟒惜別泣 溪水絕流誌悲哀
草木皆白齊示變 天地同哭棟樑材

EP11: 三十四世牛頭慧方禪師,全部文字檔:http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/pat02/ch11.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP11: 三十四世牛頭慧方禪師